Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky  www.ikuchyne.sk

Elektronický internetový obchod ikuchyne.sk je zásielkovou službou spoločnosti JOYLY s.r.o. (ďalej v texte tiež ako „e-shop“). Ceny uvádzané pri tovare sú po zľave s DPH, keďže firma JOYLY je platcom DPH.

Pred nákupom sa prosím pozorne oboznámte s našimi obchodnými podmienkami:

1. Objednávka

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká záväzným potvrdením Vašej objednávky. Ak nakupujete ako súkromná osoba (spotrebiteľ), uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako podnikateľ, uveďte tiež Vaše obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania.

Objednávky nad 332 € môžu byť overované telefonicky, alebo e-mailom z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu na Vašu adresu alebo k chybe pri objednanom množstve. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o spôsobe vykonávania záručných opráv. Po odoslaní objednávky s povinnosťou platby, je zákazníkovi doručený e-mail ktorý slúži aj ako potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy.

2. Storno objednávky

a) zo strany kupujúceho

Objednávku môžete stornovať do 12 hodín po jej potvrdení priamo v systéme e-shopu,

b) zo strany predávajúceho

vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: objednávku nebolo možné overiť (chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na e-maily…) tovar sa už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil celú alebo časť ceny tovaru, táto mu bude do 30-tich dní vrátená späť na jeho účet.

3. Záručné podmienky

Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia môžu mať túto záručnú dobu kratšiu 12 – mesiacov podľa platnej legislatívy SR. Za odstrániteľné vady sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. Kupujúci má právo na vrátenie peňazí, ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná vada u toho istého tovaru. Záruka zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, užívaním tovaru v nevhodných podmienkach, či nedodržaním príslušných pokynov predávajúceho. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania,  nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania (na ošetrenie masívneho nábytku odporúčame v polročnom intervale používať Osmo Top olej), v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia, alebo iného nesprávneho zásahu.  Reklamovať možno len tovar, ktorý je čistý, zbavený všetkých nečistôt, vo vhodnom balení, najlepšie originálnom, spolu so všetkými priloženými dokladmi (faktúrou o zakúpení). (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý) Vymeniť tovar je možné len pokiaľ je vrátený tovar s originálnom balení a so všetkými visačkami a štítkami a nebol nikdy používaný!

4. Dodanie

Tovar bude v závislosti od komplexnosti dizajnu dodaný do 7 až 14 dní. Predávajúci sa bude snažiť vybaviť objednávku čo najskôr.

V prípade objednávky viac kusov tovaru môže byť cena prepravy dohodnutá osobitne. UPOZORNENIE!: Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5. Možnosti platieb

 1. Dobierka – Tovar hradíte v hotovosti vodičovi dopravnej spoločnosti alebo poštovému doručovateľovi, príp. na mieste osobného odberu. Táto služba je spoplatnená sumou 5,50 €. Vždy si prosím pripravte potrebný obnos, urýchlite tým predanie zásielky. Pri nákupe nad 500 € na dobierku môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho do výšky 50% z celkovej ceny objednávky do 24 hod od jej potvrdenia.
 2. Bankovým prevodom – Za objednaný tovar sa platí 100% z celkovej ceny (vrátane poštovného) vopred na účet spôsobom určeným v systéme e-shopu, resp. na základe vystavenej zálohovej faktúry a pod variabilným symbolom uvedeným na faktúre.

6. Reklamačný poriadok

Ako uplatniť reklamáciu:

 1. reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu uvedenú v e-shope, kde sú vykonávané záručné opravy
 2. k reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o kúpe,
 3. je nutné popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje,
 4. tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení,
 5. predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne vonkajšími udalosťami. Predávajúci nie je zodpovedný za poškodenie tovaru prepravcom.

Reklamácie vybavujeme podľa možnosti okamžite, v najhoršom prípade v zákonnej lehote do 30 dní. Vybavovanie oprávnených reklamácií sa uskutoční jedným z nasledovných spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodneným zamietnutím.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra (prepravcu) alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Kupujúci je oprávnený neprevziať poškodený tovar, resp. pokiaľ poškodený tovar prevezme, tak písomne poznačí poškodenie do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu podľa bodu č. 4 objaviť. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu Pred prvým použitím je potrebné, aby si kupujúci preštudoval záručné podmienky vrátane návodu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadil.

7. Možnosť výmeny tovaru

Tovar na výmenu bude prijatý po vzájomnej dohode a bude zaslaný na adresu predávajúceho uvedenú v e-shope na Vaše náklady. Tovar musí byť vrátený nepoškodený tak, nepoužitý, so všetkými komponentami, v originálnom balení. Tovar neposielajte formou dobierky.

8. Možnosť vrátenia tovaru

Kupujúci ako súkromná osoba (spotrebiteľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14  dní od prevzatia tovaru, pokiaľ nejde o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho určeného osobitne pre neho. Tovar bude prijatý po vzájomnej dohode na Vaše náklady tzn. že nás o vrátení tovaru musíte najprv informovať (listom alebo formou e-mailu podľa formulára v prílohe týchto podmienok).

Tovar neposielajte formou dobierky. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužitý a so všetkými súčasťami (visačky + štítky). V opačnom prípade tovar nie je možné vrátiť.

Postup pri vrátení tovaru:

   1. pošlite predávajúcemu list na adresu uvedenú v e-shope (najlepšie aj s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.
   2. v liste uveďte o aký tovar ide, aká bola jeho cena, číslo faktúry a kedy ste tovar prevzali
   3. uveďte, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze,
   4. najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru spolu s faktúrou Vám budú peniaze vrátené bez sankcií za odstúpenie od zmluvy, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru ( napr. poštovné).

Reklamáciu nemožno uznať najmä v prípade:

– prirodzeného opotrebenia tovaru,

– poškodenia v dôsledku nedodržania správnej starostlivosti o tovar,

– mechanického poškodenia tovaru.

9. Zmena všeobecných obchodných podmienok

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke e-shopu. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.09.2016 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné a dodacie podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

10. Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Týmto prehlasujeme, že osobné údaje, ktoré systém e-shopu vyžaduje pri vyplňovaní objednávkového formulára budú použité výhradne za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám (s výnimkou kuriérskej služby, resp. dopravcu). Získané údaje sú považované za dôverné a tak je s nimi v našej spoločnosti aj zaobchádzané.

11. Riešenie sporov

Od 15. februára 2016 zriadi Európska komisia platformu pre online mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebitelia budú môcť touto cestou riešiť prípadné spory týkajúce sa objednávok aj mimosúdne. Pre nespotrebiteľské spory sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Orgán štátneho dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

PRÍLOHA:

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

ADRESA PREDÁVAJÚCEHO:

JOYLY, s. r. o.
Galvaniho 15/B
821 04  Bratislava
Slovenská republika

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na stiahnutie TU