Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady spracúvania a ochrany osobných údajov („Zásady“) predstavujú základné princípy, ktorými sa JOYLY, s.r.o. so sídlom ul. Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava IČO:48186597 („Spoločnosť“) riadi pri získavaní a spracúvaní osobných údajov ako prevádzkovateľ osobných údajov. Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov:

 1. nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“);

GDPR ready

Osobný rozsah

Tieto Zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky Spoločnosti www.ikuchyne.skwww.ikuchyne.sk/eshop („Webové stránky“) a všetkých zákazníkov Spoločnosti („Dotknuté osoby“).

Používaním Webových stránok Spoločnosti beriete na vedomie tieto Zásady a súhlasíte s ich uplatnením.

Osobnými údajmi v súlade s GDPR sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (nie teda právnickej osobe). V zásade sa teda jedná o akékoľvek informácie, ktoré či už samostatne, alebo v súhrne s ďalšími informáciami môžu slúžiť na identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby (“Osobný údaj“).

Aké kategórie osobných údajov sú spracúvané ?

Spoločnosť spracúva identifikačné údaje, kontaktné údaje, opisné údaje, platobné údaje, fakturačné údaje, prístupové údaje, údaje o prístupoch a oprávneniach, údaje o požiadavkách na službu (v. súborov cookies), údaje o skladoch, dodacie údaje, údaje o objednávke a údaje o obchodnej spolupráci.

ochrana osobných údajov

Osobné údaje Spoločnosť spracúva za nasledujúcimi účelmi:

 1. poskytovanie produktov a služieb Spoločnosti, či už v rámci Webových stránok alebo prostredníctvom štandardných dodávateľsko-odberateľských vzťahov;
 2. interné vyhodnotenie poskytovaných produktov a služieb a prípadné zlepšenie ich poskytovania; a
 3. ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. na účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránok, na účely marketingu alebo súdnych sporov).

Marketingové oznámenia

Ak ste zákazníkom Spoločnosti alebo ste k tomu udelili súhlas, Spoločnosť je oprávnená využívať Vaše Osobné údaje za účelom zasielania noviniek zo sveta nábytku, špeciálnych akcií a ďalšie obchodné oznámenia. Zasielanie obchodných informácií je možné kedykoľvek odvolať, a to buď  jednoduchým odhlásením prostredníctvom zasielaných obchodných oznámení, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: info@ikuchyne.sk

Prenos osobných údajov

Osobné údaje, ktoré Spoločnosť získa o Dotknutých osobách, sú ďalej prenášané:

 1. v rámci skupiny ikuchyne!, t.j. prepojeným osobám Spoločnosti;
 2. obchodným partnerom Spoločnosti, napr. dopravcom, fulfillment centrám, bankám, poisťovniam, marketingovým agentúram, poskytovateľom IT infraštruktúry (napr. Webových stránok), ktorí potom spracúvajú Osobné údaje pre Spoločnosť alebo samostatne v súlade s účelom ich poskytnutia, ale i na základe oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. v súvislosti s krytím kreditného rizika); a
 3. ďalším tretím osobám, ktorým je Spoločnosť oprávnená (napríklad všeobecnému súdu v prípade sporu) či povinná (napríklad orgánom činným v trestnom konaní) Osobné údaje poskytnúť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Prostriedky ochrany osobných údajov

Na ochranu a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom prijala Spoločnosť organizačné a technické opatrenia.

Medzi tieto opatrenia patrí najmä technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávneným prístupom.

Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú tiež viazané mlčanlivosťou v súlade s článkom 28 ods. 3 písm. b) GDPR.

Cookies

Spoločnosť využíva pri prevádzke svojich Webových stránok tzv. cookies, čo je textový súbor malého rozsahu („Cookies“), ktorý je odosielaný zo servera Spoločnosti do prehliadača/zariadenia Dotknutej osoby a ktorý pri opätovnej návšteve Webových stránok Spoločnosti je zaslaný späť na server Spoločnosti, čo umožňuje Spoločnosti lepšie prispôsobiť obsah webovej stránky jednotlivým Dotknutým osobám. Pomocou Cookies tak Spoločnosť:

 1. má o Dotknutej osobe k dispozícii informácie o predošlom vyhľadávaní;
 2. ukladá prihlasovacie údaje Dotknutých osôb; a
 3. prispôsobuje Dotknutej osobe obsah Webových stránok.

Spoločnosť Cookies:

 1. technické Cookies, ktoré umožňujú základnú prevádzku Webových stránok;
 2. relačné Cookies, ktoré sú potrebné na správne zobrazenie Webových stránok a sú automaticky zmazané v okamihu, kedy Dotknutá osoba opustí Webové stránky;
 3. permanentné Cookies, ktoré umožňujú identifikáciu Dotknutej osoby, jej prístup na Webové stránky a jej správanie na nich. Na základe permanentných Cookies je potom rozpoznaná konkrétna Dotknutá osoba pri opakovanej návšteve Webových stránok. Permanentné Cookies sa môžu ďalej používať najmä na meranie a reklamu aktivity Dotknutých osôb na Webových stránkach; a
 4. reklamné Cookies, ktoré umožňujú jednotlivým Dotknutým osobám zobrazovať cielenú reklamu, a to na základe príslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamného systému.

Máte samozrejme možnosť využívania Cookies jednorazovo, vymazať či dlhodobo blokovať, a to prostredníctvom svojho prehliadača. V takom prípade je však pravdepodobné, že určité služby a funkcie Webových stránok Spoločnosti nebudú plne funkčné alebo dostupné.

Google analytics

Spoločnosť na Webových stránkach využíva služby Google Analytics poskytované spoločnosťou Google LLC. Google Analytics umožňuje Spoločnosti zber, spracovanie a vyhodnotenie dát (o.i. aj Osobných údajov) o návštevnosti Webových stránok.

Služba Google Analytics využíva tiež súbory Cookies, ktoré sú však uložené na serveroch spoločnosti Google LLC a Spoločnosť k nim nemá prístup. Na ochranu osobných údajov spoločnosťou Google LLC viď https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Kontaktné údaje

Pre ďalšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov, ako aj pre Vaše žiadosti môžete využiť nasledujúcu e-mailovú adresu: info@ikuchyne.sk

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú v súvislosti s ochranou ich Osobných údajov nasledujúce práva:

 1. právo odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov, ak je spracúvanie založené na jeho základe;
 2. právo požadovať prístup k Osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 ods. 1 GDPR;
 3. právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípadne tiež na doplnenie neúplných Osobných údajov;
 4. právo podľa podmienok stanovených v článku 17 GDPR na vymazanie Osobných údajov;
 5. právo podľa podmienok stanovených v článku 18 GDPR na obmedzenie spracúvania Osobných údajov;
 6. právo podľa podmienok stanovených v článku 20 GDPR získať Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inej osobe;
 7. právo byť podľa podmienok stanovených v článku 34 GDPR informovaný o porušení bezpečnosti Osobných údajov;
 8. právo podľa podmienok stanovených v článku 21 GDPR namietať proti spracúvaniu Osobných údajov; a
 9. právo podať sťažnosť na dozorný úrad